Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih naravnih nesrečah